ඔබ නොදන්නා වටිනා දියමන්තිය බලන්න
ඒ ඔබේ අම්මා

ඔබේ අදහස් මාහට පලකරන්න , whatsapp අංකය 078 4361255,

සියලු දෙනාගේ සිත සුව පිනිස සාධාරණයක් කරන්න පුළුවන් උපරීම වීඩියෝ පලකරන්න බලාපොරොත්තු වෙමි,
මෙම වීඩියෝව කිසි කෙනෙකු සඳහා අපහාස කරන්නට සෑදූවක් නොවේ.
වීඩියෝව බලා ඔබේ අදහස් ඉදිරිපත් කරන්න .

Thank you

#sinhala
#new
#2022

Danu viridu

ඔබට උපන්දින සුභ පැතුමකට අවශ්‍ය ත්‍යාගය විරිදුවකින් තිලින කරන්න දනූ විරිදු දැනුවත් කරන්න

Sinhala new songs video
Sinhala video songs
New sinhala music video
Music video sinhala
Entertainment
Viridu songs
Viridu
New viridu
Sri lanka
Sl
Lanka
Mobile video
Youtube new videos
How to make viridu
How to
Children videos

Thanks for choosing this video

source